Prawo cywilne

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 • Wezwanie do zapłaty
 • Skarga na czynności komornika
 • Aktywne uczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym
 • Powództwo przeciwegzekucyjne
 • Zabezpieczenie wierzytelności
  Skarga Pauliańska

POSTĘPOWANIE
ODSZKODOWAWCZE

 • Odszkodowania za szkody rzeczowe
 • Odszkodowania za szkody na osobie
 • Odszkodowania za błędy medyczne
 • Wypadki Komunikacyjne

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • Pozew o zapłatę
 • Roszczenia z umów i kary umowne
 • Stwierdzenie nieważności lub bezskuteczności umowy
 • Uzyskanie zwrotu świadczenia nienależnego
 • Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, przykładowo:
 1. sprzedaży
 2. zamiany
 3. dostawy
 4. umowy o dzieło
 5. najmu
 6. leasingu
 7. użyczenia
 8. pożyczki
 9. zlecenia
 10. komisu
 11. przewozu
 12. spedycji
 13. przechowania
 14. spółki cywilnej
 15. darowizny
 16. o świadczenie usług

PRAWO RODZINNE

 • Rozwód
 • Separacja
 • Podział Majątku wspólnego małżonków
 • Ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • Alimenty
 • Opieka i kuratela
 • Ubezwłasnowolnienie

PRAWO RZECZOWE

 • Ochrona dóbr osobistych
 • Ochrona własności
 • Zniesienie współwłasności
 • Podział majątku
 • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • Zasiedzenie

SPRAWY SPADKOWE

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Zachowek
 • Sporządzanie testamentów
 • Podważenie testamentu