Prawo wykroczeń

PRAWO WYKROCZEŃ

  • Wykroczenia związane z obostrzeniami epidemicznymi (tak zwane rozporządzenia covidowe)
  • Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
  • Przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
  • Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  • Przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
  • Przeciwko osobie
  • Przeciwko zdrowiu
  • Przeciwko mieniu
  • Przeciwko interesom konsumentów
  • Przeciwko obyczajności publicznej
  • Przeciwko urządzeniom użytku publicznego
  • Przeciwko obowiązkowi ewidencji